* TSUKIAKARI NO MACHI*@SHANGHAI-TAKKYUDAN*1983/MP-3/3:20@šSC1/FLASH